Διαθέσιμοι οι νέοι δασικοί χάρτες στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Διευθύνσεις Δασών Ρεθύμνης & Χανίων, ανακοινώνεται ότι με τις αριθ. 2071/20-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΜΛΟΡ1Θ-ΧΜΧ) και 3340/18-04-2022 & 3341/18-04-2022 (ΑΔΑ: 9Ο5ΝΟΡ1Θ-9Μ1) πράξεις, τροποποιήθηκαν οι αναρτημένοι/κυρωμένοι δασικοί χάρτες Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνης και Χανίων, λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων.

Οι νέοι δασικοί χάρτες είναι διαθέσιμοι προς αναζήτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”: https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx

Οι αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη και οι αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή της ανωτέρω ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις ανάρτησης (1181/12-2-2021 — ΑΔΑ: ΨΥ6ΠΟΡ1Θ-ΨΒΟ και 1362/12-02-2021 — ΑΔΑ: 9ΣΑΦΟΡ1Θ-5Ξ6) όπως ισχύουν.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών Ρεθύμνης & Χανίων καθώς και για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) με έδρα τα γραφεία των Δ/νσεων Δασών, στον Κόμβο Αμαρίου – Μισίρια στο Ρέθυμνο, και στην Χρυσοπηγή Χανίων, στα Χανιά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, στα τηλέφωνα:

(Δ.Δ. Ρεθύμνου)

  • 28310.23308

  • 28310.24852

  • 28310.29193

  • 28310.24853

(Δ.Δ. Χανίων)

  • 28210.84211

  • 28210.87858

Επισημαίνεται ότι για την προσέλευση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες ισχύουν περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων συστήνεται η χρήση προγραμματισμένου ραντεβού. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων είναι η 26η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 15η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη.